Freshcore obshhi mig izhod razdeli domeyni proekti queue pages genrator zaglavie na zav rtane zav rtane na generator napishete dumi edno po drugo opredelenie na spin explosive substance

Изискването, разработено от оценката на риска от експлозия и от документа за защита срещу експлозия, се прилага за компании, в които работата със запалимо съдържание води до опасна бърза атмосфера и създава опасност от експлозия на заден план.

Чрез съхраняване (или използване в активност на вещества, които могат да бъдат експлозивна атмосфера с въздух (течности, твърди вещества с висока степен на чистота - прах или газове, работодателят трябва да оцени опасността от експлозия, като посочи опасните помещения. Той трябва да идентифицира в местата и околните райони подходящи зони на експлозия, заедно с разработването на графична документация за класифициране и да посочи фактори, които могат да позволят запалването в тях.

Върху картите, върху които са издавани реклами, е поставен взривозащитен материал, така че едни и същи (или няколко карти да съдържат един брой, който да закупи промяна на картата в смисъла, в който са направени промените, а не целия документ. Всяка страница трябва да съдържа заглавие и място, което да отговаря на съдържанието.

Обикновено тя се подлага на три частични форми на документа:- първата част, съдържаща обща информация, т.е. изявления на работодателя, списък на зоните с идентифицирани източници на запалване, познаване на датите на преглед на използваните защитни мерки и тяхното описание, \ t- втората част с подробна информация, т.е.: списък на използваните, произведени или използвани материали в офиса на химически вещества на запалими вещества в количества, които могат да съставляват запалим компонент на експлозивна атмосфера (и техните характеристики; описание на процесите и работните места, в които се използват определените горивни вещества, оценката на риска и очакваните сценарии за продуктите от експлозия и експлозия при бърза атмосфера; прилагани третирания в края на предотвратяването на експлозията и свеждане до минимум на неговите ефекти,- трета част, съдържаща информация и допълнителни материали, т.е. в настоящата област, трябва да се постави скица за местоположението на потенциално експлозивна атмосфера, описание на използвания метод за риск, необходимите документи за изготвяне на този документ или списък на материалите, в които се посочва жилището, което да се използва, списък на референтните документи, списък и познания за изготвяне на СПП.

В обобщение: ако потенциално експлозивна зона е определена на работното място, препоръката на Наредбата на министъра на икономиката от 8 юли 2010 г. относно минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, свързани с възможността за експлозивна атмосфера, трябва да бъде изпълнена (Journal of Laws 2010 138, т. 931.